Sulawesi

(All photos taken in North-Eastern arm of this Island, within 200km of Manado)

Papilionidae

Papilio peranthus adamantius

Papilio gigon gigon

Papilio ascalaphus ascalaphus

Graphium eurypylus pamphylus

Pieridae

Delias zebuda

Delias rosenbergi rosenbergi

Cepora celebensis celebensis

Cepora timnatha timnatha

Appias hombroni hombroni

Appias zarinda zarinda

Pareronia tritaea tritaea

Eurema alitha alitha

Danainae

Danaus genutia leucoglene

Danaus ismare alba

Parantica cleona luciplena

Ideopsis vitrea vitrea

Ideopsis juventa tontoliensis

Idea blanchardii blanchardii

Euploea algea kirbyi

Euploea westwoodii westwoodii

Satyrinae

Elymnias hicetas hicetas

Lohora opthalmicus

Ypthima kalelonda kalelonda

Ypthima loryma

Ypthima nynias nynias

Morphinae

Faunis menado menado

Amathusia virgata thoanthea

Amathuxidia plateni

Nymphalinae

Symbrenthia hippoclus clausus

Hypolimnas diomea diomea

Doleschallia polybete celebensis

Cyrestis strigata strigata

Cyrestis heracles heracles

Cyrestis thyonneus celebensis

Neptis ida ida

Athyma libnates libnates

Lamasia lyncides lyncides

Moduza lymire lymire

Parthenos sylvia salentia

Euthalia amanda amanda

Lexias aeetes aeetes

Hestinalis divona

Charaxes affinis affinis

Polyura cognatus cognatus

Libythea geoffroyi celebensis

Riodinidae

Abisara echerius bugiana

Lycaenidae

Miletus leos maximus

Caleta caleta caleta

Pithecops phoenix meoros

Udara dilecta thoria

Jamides fractilinea or J. amatus lunata

Catopryops ancyra subfestiva

Hypolycaena sipylus giscon

Rapala dioeta

Hesperiidae

Burara gomata radiosa

Bibasis iluska iluska

Hasora quadripunctata celebica

Coladenia kehelatha

Lotongus calathus taprobanus

Taractrocera luzonensis dongala

Potanthus fettingini nikaja

Telicota ternatensis testa