Ypthima dohertyi


Subspecies - Y. dohertyi dohertyi

Photo taken at Doi Suthep-Pui (c1650m), Chiang Mai Province, Thailand on 22 April 2014.