Cepora celebensis


Subspecies - Cepora celebensis celebensis

Photos taken at Tangkoko Nature Reserve, NE Sulawesi, on 16 May 2012