Symbrenthia hypselis


Subspecies - S. hypselis sinis

Photos taken at Tad Mok NP, Petchabun Province, Thailand on 24 September 2013.