Parthenos sylvia


Subspecies - P. sylvia salentia

Photo taken at Kali Waterfall, nr. Manado, NE Sulawesi on 15 May 2012.

Subspecies - P. sylvia borneensis

Photos taken at Danum Valley, Sabah on 20 July 2013.

Subspecies - P. sylvia lilacinus

Go to Details page

Subspecies - P. sylvia apicalis

Photo taken at Tad Mok NP., Phetchaburi Prov., Thailand on 24 September 2013.