Lexias aeetes


Subspecies - L. aeetes aeetes

Photo taken at Kali Waterfall, nr. Manado, NE Sulawesi on 15 May 2012.