Doleschallia polybete


Subspecies - D. polybete celebensis

Photos taken at Bogani Nani National Park, NE Sulawesi on 14 May 2012.