Cyrestis thyonneus


Subspecies - C. thyonneus celebensis

Photos taken at Tangkoko Nature Reserve, NE Sulawesi on 16 May 2012.