Chersonesia rahria


Subspecies - C. rahria rahria

Go to Details Page

Subspecies - C. rahria celebensis

MALE - Photos taken at Tangkoko Nature Reserve, NE Sulawesi on 14 May 2012.