Simiskina phalia


Subspecies - S. phalia potina

Male -Photo taken at Doi Suthep-Pui (c.1500m.), Chiang Mai Prov., Thailand on 3 March 2014.

Female -Photos taken at Ranong Hot Springs, Ranong Prov., Thailand on 23 November 2016.