Odontoptilum pygela


Subspecies - O. pygela pygela

Photos taken at Sungei Tua Park, nr. Kuala Lumpur, W. Malaysia on 12 August 2012.